Odvolanie

Odvolanie

Pri použití tejto webovej stránky je potrebné mať na zreteli nasledujúce Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti.

Tím Mipam bio s.r.o. pripravuje obsah stránok www.eujuicers.sk s najvyššou možnou starostlivosťou. Všetky informácie, materiály poskytuje v dobrej viere. Odporúčania Ako vybrať odšťavovač vychádzajú z osobného testovania a porovnávania prístrojov tiež zo skúsenosti s odšťavovaním. Podkladom pre zostávajúcu časť obsahu sú verejne dostupné informácie a ďalšie zdroje, ktoré spoločnosť považuje za spoľahlivé. Nezaručuje, ale presnosť platnosť informácií a materiálov dostupných na tejto stránke.

Vstupom na stránky www.eujuicers.sk beriete na vedomie, že všetok obsah slúži len pre vašu všeobecnú informáciu a použitie.

Odporúčania a ďalšie informácie, ktoré tu máte k dispozícii, nepredstavujú profesionálne rady nemôžu slúžiť ako jednoznačne spoľahlivý podklad pre Vaše rozhodnutie. Začať niečo robiť, alebo sa toho naopak zdržať či už sa jedná o zdravie alebo akúkoľvek inú oblasť.

Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť, zvlášť potom za akékoľvek priame, nepriame, osobitné alebo iné následné škody akéhokoľvek druhu bez obmedzenia (strata zisku, zdravie, strata predpokladaných úspor, príjmov, dát, zmluvných dohôd atď.), či už sa tak stane na základe využitia INFORMÁCIÍ alebo materiálov získaných z týchto stránok priamo alebo nepriamo. Vstup na stránky www.eujuicers.sk vrátane použitia akýchkoľvek informácií a materiálov je úplne na vlastné riziko.

Mipam bio s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny úpravy akejkoľvek časti obsahu stránok www.eujuicers.sk, aby kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto stránky môžu bez obmedzenia obsahovať platformy, vďaka ktorým získava Mipam bio s.r.o. spätnú väzbu, aby napr. firmy vo forme formulárov, chatovacích miestností diskusných fór. Umožňujú Vám zdieľať názory alebo riešiť rôzne otázky zároveň uľahčujú vzájomnú komunikáciu medzi zákazníkom, výmenu dojmov, správ. Najnovšie, odovzdávanie informácií, údajov iných materiálov. Nie je dovolené zdieľať nevhodné materiály. Je irelevantné, ak si šíriteľ nevhodných materiálov nie je vedomý možnosti trestného postihu. Nevhodným materiálom je myslený akýkoľvek materiál, údaje, obrázky alebo informácie, ktoré ...

  • sú v rozpore s právnymi predpismi, nariadeniami, etickými kódexmi správania
  • sú hanlivé, neslušné, urážlivé, obscénne, desivé alebo akokoľvek inak nevhodné
  • sú dôverné, porušujú autorské pravá iné práva duševného vlastníctva alebo súkromie pravá tretích osôb
  • sú reklamou na akékoľvek služby alebo tovaru.

Spoločnosť Mipam bio s.r.o. nie je zodpovedná za tento nevhodný materiál, ktorý návštevník na stránkach www.eujuicers.sk zdieľal.

Na stránkach www.eujuicers.sk môžete naraziť na odkazy vedúce na webové stránky iné, prípadne sa môžete dostať na stránky www.eujuicers.sk prostredníctvom hypertextového ci iného odkazu z iných stránok. Mipam bio s.r.o. nemá žiadnu kontrolu nad vedením týchto odkazovaných odkazujúcich stránok nenesie zodpovednosť za ich obsah. Odkazy sú tu len pre vaše pohodlie pri hľadaní informácií, ale obsah na odkazovaných stránkach odkazujúcich neprechádza schválením spoločnosti Mipam bio s.r.o.

Mipam bio s.r.o. ďalej vylučuje akékoľvek záruky týkajúce sa informácií a materiálov na stránkach www.eujuicers.sk, vyrieknuté i nevypovedané, aby V maximálnom rozsahu povoleným zákonom.

Ak poskytnete údaje o sebe Mipam bio s.r.o., môžeme Vám prostredníctvom e-mailu alebo poštou zaslať podrobné informácie týkajúce sa jej činnosti alebo akékoľvek iné informácie či materiály, u ktorých sa predpokladá, že by vás mohli zaujímať. Ak si neželáte, aby sme vám údaje týmto spôsobom využívali, kontaktujte nás na sk@eujuicers.com. Toto odvolanie súhlasu so spracovaním údajov sa riadia právnymi predpismi SR Máte na ne právo.

Ak sa ukáže niektoré z ustanovení tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti ako nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, bude považované za oddeliteľné a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení.